Szkolenia

Podczas zamówienia usługi całościowego wykonania prac (Outsorcing lub Kompleksowe przygotowanie dokumentacji) w cenę wliczone są już szkolenia, jest jednak możliwość przeprowadzenia ich na Państwa życzenie bez konieczności opracowywania dokumentacji przez konsultanta. Szkolenia mogę być dedykowane dla właścicieli, zarządu, kadry kierowniczej lub pozostałych pracowników Firmy. Zakres, czas i miejsce szkolenia podlegają obustronnym uzgodnieniom. 

 

Materiał szkoleniowy z zakresu zarządzania jakością obejmuje:


-wymagania prawne w Polsce i UE,
-normalizację, 
-rodzaje dokumentów w systemach zarządzania jakością, 
-filozofię norm z serii ISO, zasady TQM, 
-standardy IFS, BRC, BRC/IoP,
-podejście do klienta i dostawców, monitorowanie zadowolenia klienta, ciągłe doskonalenie, 
-opisy i wyszczególnienie rodzajów zagrożeń w żywności, metody ich analizy, kontroli i monitorowania, 
-mikrobiologię żywności, toksykologię i zatrucia,
-identyfikację i identyfikowalność w przemyśle spożywczym, analizę łańcucha dostaw,
-pomoc w identyfikacji Krytycznych Punktów Kontroli (CCP),
-wybór auditorów i metodykę prowadzenia auditów wewnętrznych,
-metrologię w systemach jakości,
-doskonalenie i nadzór nad systemem, samokontrolę,
-przedstawienie wzorów procedur, instrukcji, kart kontrolnych.

Pozostałe zagadnienia możliwe do omówienia to:


-badania i rozwój,

-oświadczenia żywieniowe i zdrowotne,
-logistyka i nadzór nad produkcją,
-planowanie i analiza zmian w firmie,
-ekologia i ochrona środowiska,
-wymagania odnośnie maszyn i urządzeń (znak CE),
-żywność modyfikowana genetycznie (GMO),
-wybrane zagadnienia z technologii żywności
oraz inne wg indywidualnych potrzeb Państwa Firmy. 

 

Szkolenia obejmują teorię, ćwiczenia, warsztaty. Prezentowane są w łatwo przystępnej formie. Firma otrzymuje materiały szkoleniowe i świadectwa uczestnictwa dla pracowników.