Oferta - Dotacje unijne - więcej informacji

Zarządzanie projektami unijnymi:

-wsparcie w doborze, opracowaniu i rozliczaniu projektów z UE  2014-2020,

-doradztwo z zakresu aktualnych programów unijnych wraz ze szczegółowym omówieniem szans danego podmiotu w uzyskaniu wsparcia,

-monitorowanie ewentualnych źródeł finansowania wydatków i kreowanie działań w celu uzyskania dotacji,

-opracowywanie dokumentacji do nowych projektów na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym,

-badanie potencjału naukowego i możliwości jego komercjalizacji w danej firmie,

-przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, m.in. biznesplanów, wniosków, studiów wykonalności (prace inwestycyjne, B+R, szkolenia, dotacje z UP, UM oraz projekty dotyczące funduszu innowacyjności),

-prowadzenie księgowości,

-analiza sprawozdań finansowych,

-asysta w otrzymaniu patentu/wzoru użytkowego oraz w pozyskiwaniu i ochronie zainwestowanego kapitału,

-czynne uczestnictwo w rozmowach z jednostkami naukowymi, pośrednictwo w pracach dotyczących transferu nowych technologii i wdrożeniu ich w działania komercyjne – Niezależny Broker Innowacji

 

Dotychczas wspieraliśmy Firmy w zakresie:

-dotacji z funduszy regionalnych (odpowiedni program), krajowych, międzynarodowych,

-dofinansowań z Urzędu Miasta, Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego oraz wszelkich innych instytucji państwowych dysponujących środkami finansowymi dla przedsiębiorców,

-dotacji na odnawialne źródła energii (OZE),

-dofinansowań na szkolenia, doradztwo biznesowe, pokrycie kosztów w uzyskaniu zezwoleń, patentów itp.,

-działań zmierzających do nawiązania współpracy z kontrahentami, wzrostu sprzedaży, podjęcia prac w kierunku rozwoju innowacyjności Firmy przy współdziałaniu jednostek badawczo-rozwojowych i/lub placówek naukowych.

 

Analizy dotyczące współfinansowania z Unii Europejskiej mogą dotyczyć następujących kwestii:
-utworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzenia działalności (dywersyfikacja produkcji),
-zakupu praw własności intelektualnej, 
-doposażenia linii technologicznej lub zakupu maszyn i urządzeń,
-certyfikacji systemów zarządzania lub certyfikacji wyrobów,
-zakupu środków transporty, budynków, budowli lub ewentualnie inwestycji dotyczących miejsc prowadzenia działalności,

-uczestnictwa w targach, misjach,

-nawiązania stosunków handlowych w krajach unijnych oraz poza UE (import/eksport),

-tworzenie klastrów, konsorcjów w celu finansowania dużych, innowacyjnych projektów.